Beste broeders en zuster, wij zijn allemaal nakomelingen van Adam as. Allah swta heeft ons perfect geschapen. Onze schepper heeft ons enorm gezegend, maar met deze zegeningen komt een grote verantwoordelijkheid. De mens realiseert zich niet wat voor een enorme last hij op zich heeft genomen. Maar als we de verantwoordelijkheden op de juiste manier invullen, volgt er een grote beloning van de tedere en barmhartige. Echter, het veronachtzamen van deze verantwoordelijkheid kan leiden tot een grote bestraffing, en hiermee doet Allah swta niemand onrecht aan. Natuurlijk begint deze verantwoordelijkheid met de vijf zuilen, maar van de gelovige wordt meer verwacht. Allah swta zegt:

Aanbidt Allah en ken Hem geen deelgenoten toe en wees goed voor jullie ouders, jullie verwanten, wezen, armen die bedelen, de buur die verwant is, de buur die een vreemde is, de metgezel aan jullie zijde, de reiziger en degenen die jullie rechterhand bezitten. Waarlijk, Allah houdt niet van de hoogmoedigen die anderen met hun bezit de ogen uitsteken.

Het is niet zo dat door goed te doen jegens deze tien personen we onszelf op de schouder mogen kloppen, nee, het is een directe plicht. Voor de gelovigen is het een vanzelfsprekendheid en deze personen niet op de juiste manier behandelen brengt ons in de problemen. Echter, Allah swta heeft genoeg beloning voor ons als we deze verantwoordelijkheden uitvoeren. De profeet Mohammed saws zei: degene die zorgt voor de wezen, Ik en hij zijn dit, en hij liet zien hoe hij zijn middel en wijsvinger bij elkaar bracht. Een grotere beloning kan men zich toch niet wensen.

Een ander belangrijk iets wat van ons verwacht wordt is een grenzeloze betrouwbaarheid, zowel wat betreft bezittingen als het oordelen tussen mensen, Hij zegt:

Waarlijk! Allah heeft jullie bevolen de onderpanden, die jullie zijn toevertrouwd, terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. En als jullie tussen de mensen oordelen, oordeel dan rechtvaardig. Waarlijk, hoe uitmuntend is het onderricht dat Hij jullie geeft! Waarlijk, Allah is Alhorend, Alziend.

De profeet Mohammed stond bekend als de betrouwbaarste persoon van Mekka, en zelfs zijn vijanden hadden spullen bij hem in bewaring gegeven. De boodschapper Mohammed saws drukte de gelovigen op het hart: Zorg dat alle bezittingen bij de rechtmatige eigenaar terechtkomen, ookal deed hij je onrecht aan. De boodschapper Mohammed waarschuwde ook: Indien men onbetrouwbaar is, heeft men geen iman.  

Als we onze verantwoordelijkheden serieus nemen, wordt ons gedrag geperfectioneerd en straalt dat af op de rest van de gelovigen. Ook de voorbeeldfunctie die de gelovige heeft jegens de personen die nog geen Moslim zijn moet niet onderschat worden. Daarbij maakt het de rolverdeling binnen de maatschappij duidelijk en helpt het een sterke samenleving te smeden. De profeet Mohammed saws zei: Iedereen van jullie is een herder, verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is verantwoordelijk voor zijn onderdanen. De man voor zijn familie. De vrouw voor het huis van haar man en de kinderen, de dienaar voor de bezittingen van zijn meester. Jazeker iedereen van jullie moet zijn verantwoordelijkheden nemen! 

Moge Allah swta het makkelijk maken onze verantwoordelijkheden te dragen.