Er is geen groter gevaar voor de mensheid dan polytheïsme of shirk. De eerste zuil gebiedt de moslim te erkennen dat er slechts één God is en dat Mohammed saws en de eerdere profeten as deze waarheid hebben bevestigd. De boodschapper Mohammed saws verteld ons dat Allah swta zegt: Waarlijk, ik ben vrij van het hebben van partners. Degenen die iets of iemand met mij associëren, ik zal hem en hetgeen hij met mij in verband brengt verlaten. Tawheed of het erkennen dat er maar één oppergod is die rechtstreeks aanbeden dient te worden, is de basis van ons geloof. We dienen met volle overtuiging en oprechtheid dit gegeven te omarmen, omdat de negatieve gevolgen van afgoderij enorm zijn. Allah swta zegt:

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem. En het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.

Zuivere aanbidding, zonder tussenkomst van zogenaamde heiligen, voorvaderen of Jinn die doen alsof ze verlichte wezens zijn. Nee, mensen van kennis weten dat we bij al onze daden bewust moeten zijn van de almacht en aanwezigheid van de ene, de barmhartige, alwetende. We zoeken slechts zijn gunsten en dit beschermt ons gelijk tegen teleurstelling of arrogantie, omdat we weten dat Allah swta alles ziet en op waarde schat en dat onze daden niets zijn vergeleken met de barmhartigheid die onze Heer ons iedere dag weer schenkt. Allah swta zegt:

De gelovigen geven voedsel ondanks dat zij het liefhebben aan de armen, de wees en de gevangenen, terwijl zij zeggen: “Wij voeden jullie slechts om Allah’s genoegen te zoeken, Wij wensen geen beloning of dankbaarheid van jullie.

Onze intentie is belangrijk en die kunnen alleen wijzelf beoordelen en schoon houden. Hoe zonde zou het zijn als we allerlei goede daden doen, maar op de dag des oordeels blijken ze nutteloos te zijn geweest omdat onze intentie niet juist was. We waren teveel gericht op erkenning van de mensen om ons heen en niet op de aanwezigheid van de almachtige. De boodschapper Mohammed saws zei: Voorwaar, mijn grootste angst voor jullie is de kleinere vorm van afgoderij.” Ze zeiden: “Wat is kleine afgoderij, O Boodschapper van Allah?” De Profeet zei: “Het is het opscheppen in aanbidding. Allah de Almachtige zal tegen hen zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer mensen worden beloond voor hun daden: Ga naar degenen door wie je geprezen wilde worden in de wereld en kijk of je jouw beloning bij hen vindt.” En hoe groot is het risico dat we op een gegeven moment zelfs tot de huichelaars gerekend zullen worden, moge Allah swta ons daar voor behoeden, Hij zegt:

De huichelaars proberen Allah te misleiden, maar Hij misleidt hen. Wanneer zij zich opstellen voor de salaat, staan zij daar achteloos om door de mensen gezien te worden en zij gedenken Allah slechts weinig.

De boodschapper Mohammed saws was het toonbeeld van bescheidenheid, de beste in aanbidding en de hoogste in status bij Allah swta, maar zijn godsvrees bleef ondanks dat onfeilbaar. De boodschapper Mohammed saws zei: degenen die daden doen die niet in overeenstemming zijn met wat overgeleverd is, ze zullen niet geaccepteerd worden. Beste broeders en zusters, bewaak je intentie, wees je bewust wat shirk inhoudt en blijf er ver van weg. Het belang van shirk is onmiskenbaar, dus de sjaitaan zal op alle mogelijke manieren ons ertoe proberen te verleiden. De boodschapper Mohammed saws smeekte: Oh Allah, ik zoek mijn toevlucht bij u tegen het aan u toeschrijven van partners en ik vraag vergeving voor alles waar ik me niet bewust van ben.  Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.