We zijn ondertussen aanbeland op de 6e dag van dhull hajj, een maand waarvan de eerste 10 dagen als de belangrijkste dagen van het jaar worden beschouwd. Hierin vindt de pilgrimage naar Mekka plaats. Eén van de vijf pilaren van ons geloof. Hoewel de profeet Mohammed saws voor de hijra ook pelgrimages deed, is vooral de laatste, de vaarwel hajj, belangrijk aangezien alle details van zijn handelingen zijn vastgelegd en alle vragen aan hem gesteld konden worden. Ook deed de boodschapper Mohammed saws zijn vaarwel speech, waarmee hij zijn boodschap voorzag van een passende afsluiting. Gelovigen van over heel de Arabische wereld waren aanwezig om met de boodschapper Mohammed saws de hajj te kunnen voltooien, en het ontroerde de boodschapper Mohammed saws te zien dat er voor het eerst in de geschiedenis sprake was van totale verbroedering onder de aanwezigen Arabieren. Hij saws zij:

Weten jullie wat de heiligste maand is? Het is deze maand, dhull-hajj. En welke stad is het Heiligst? Het is deze stad, Mekka. En weten jullie wat de heiligste dag is? Het is vandaag, de dag van Arafat. Realiseer jullie dat vanaf vandaag Allah swta respect voor elkaars leven, vermogen en eer net zo belangrijk heeft gemaakt als deze dag, stad en maand, tenzij er sprake is van misdrijven. Heb ik dat voor iedereen duidelijk gemaakt? Wees gewaarschuwd, keer niet terug naar ongeloof door onderling de wapens op te nemen!

23 jaar lang was de boodschapper Mohammed saws bezig geweest de mensen te doordringen dat er slechts één God is en dat vergevingsgezindheid en barmhartigheid de beste weg is. Hij saws smeedde een onwetend volk om tot een ongeëvenaard broederschap. Hij waarschuwde niet hetzelfde te doen als de Christenen en Joden en Hem saws niet meer te maken dan een boodschapper, een profeet. Hij leerde ze de vijf zuilen en zorgde ervoor dat eerlijkheid en zedelijkheid op waarde geschat werd. De zwakkeren in de samenleving dienden beschermd te worden, zoals vrouwen, wezen en armen. Onrecht en onderdrukking werden veroordeeld en liegen, bedriegen, alcohol, afbeeldingen en opschepperij werd verboden. De religie van Abraham en de eerdere profeten is hersteld, het hart van de honderdduizenden aanwezigen is vervuld van rechtvaardigheid en Allah swta openbaard dat het werk van de boodschapper saws erop zit, Hij zegt: 

Op deze dag hebben de ongelovigen alle hoop jullie godsdienst te kunnen ondermijnen opgegeven, vrees hen dus niet, maar vrees Mij. Vandaag heb Ik de godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst voor jullie volmaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.

Vanaf dat moment is er geen andere manier om het paradijs te bereiken dan de openbaringen aan de laatste boodschapper te volgen, Allah swta zegt:

En wie er vanaf nu een andere godsdienst dan de islam zoekt, het zal nooit van hen geaccepteerd worden en in het Hiernamaals zal hij één van de verliezers zijn.

Geen onderscheid is er tussen de gelovigen, zwart, wit, rijk, arm. Er is sprake van een diepe band, waarbij status afhangt van de mate van religiositeit. Iedereen stamt af van Adam, en Adam werd uit stof gemaakt. Allah swta zegt:

O mensheid! Wij hebben jullie uit één man en één vrouw voortgebracht en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is hij die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.

De gelovige heeft respect voor mens en dier en streeft naar een zacht hart. De pilgrimage brengt broeders en zusters van over de heel wereld samen en staat symbool voor de opoffering en gelijkheid die we als gemeenschap tentoonspreiden. Thuis wordt ons opgedragen deze dagen extra veel aan goede daden en liefdadigheid te doen en extra ons best te doen door bijvoorbeeld te vasten, vooral op de dag van arafat. Het offeren in navolging van Abraham op eid-al Adha en de verdeling van het vlees onder de minder bedeelden is het sluitstuk van deze tien dagen. Beste broeders en zusters, gebruik de laatste paar dagen voor nachtgebeden, het vragen van vergeving, vasten en Koran lezen. Grijp deze kans om jezelf te reinigen en je hart te verzachten. Denk aan die zee van mensen die allemaal een glimp van onze geliefde profeet Mohammed saws willen opvangen en de blijdschap bij onze boodschapper bij het zien van zoveel geestdrift en toewijding. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.