De imam spreekt vandaag over onrecht. Een moslim gebiedt het goede en verbied onrecht. Dit is omdat hij zich ondergeschikt heeft gemaakt aan de wetten van de meest rechtvaardige, Allah swta. Allah swta zegt in surah de grot:

En op de dag des oordeels zal het Boek overhandigd worden, en jij zult de onrechtplegers in angst zien verkeren door hetgene wat daarin staat. En zij zullen zeggen: “Wee ons. Wat is er toch met dit Boek, waarin al mijn daden worden geteld?” En zij zullen er in aantreffen wat zij hebben verricht. En jouw Heer doet niemand onrecht aan.

De profeten kwamen met de boodschap die zou leiden tot een rechtvaardige maatschappij. Een maatschappij waarin ieders rechten gewaarborgd waren en waar onderlinge liefde en zorgzaamheid een gegeven zijn. De onderlinge band tussen de metgezellen van de profeet Mohammed saws was zo sterk, en de staat die hij stichtte in Medina zo succesvol, dat het de harten van de gehele gemeenschap in vuur en vlam zette. De liefde voor hun medemens, ongeacht kleur, status of afkomst, dreef hen ertoe de enorme veroveringstochten te beginnen om ook de rest van de wereld van onrecht te verlossen en te laten proeven wat Allah swta bedoelde met een rechtvaardige samenleving. De profeet Mohammed saws waarschuwde echter al dat deze vlam tegen het einde der tijd steeds zwakker zou worden, en onrechtvaardigheid weer groteske vormen zou aannemen.

Er zijn verschillende soorten onrecht:

Allereerst de onrecht tegen de schepper. Shirk, of andere goden naast Allah swta aanbidden, is het grootste onrecht. Maar ook vanzelfsprekend vinden dat je voedsel, gezondheid en onderdak hebt zonder Allah swta te bedanken of niet bidden is bijvoorbeeld een vorm van onrecht jegens je schepper.

Daarnaast onrecht doen aan je man of vrouw, bijvoorbeeld door ongehoorzaam te zijn of je als man te gedragen als een dictator.

Ook ouders en kinderen kunnen elkaar onrecht aan doen door bijvoorbeeld respectloos te zijn, niet te luisteren en zonden te begaan. De ouders kunnen hun kind onrecht aandoen door niet het goede voorbeeld te geven of geen Islamitische kennis over te dragen.

Ook kan een heerser onrecht doen tegen zijn onderdanen. Een koning had bijvoorbeeld een nieuw paleis waarnaast een arm oud vrouwtje een huisje had staan. De koning beval het huis af te breken en toen het vrouwtje terug kwam zag ze dat het huisje weg was en vroeg Allah swta waarom hij niet op het huisje had gelet. De volgende dag had Allah swta het paleis van de koning in zijn geheel omgedraaid en verwoest.

In al deze vormen zit een vorm van onrecht tegen jezelf. Het nastreven van rechtvaardigheid leidt tot rust en geluk. Het plaatst zaken in perspectief en behoedt je voor het vuur. Het is echter belangrijk dat men de bronnen kent om te weten wat rechtvaardigheid is, want de profeet Mohammed saws zei: Wees geen blinde volgeling die zegt: Als de mensen om me heen goed doen, doe ik ook goed, en als de mensen om me heen onrechtvaardig zijn doe ik ook onrechtvaardig. Beheers jezelf, als de mensen om je heen slecht doen, doe niet met ze mee.

Als onrechtvaardigheid om je heen gemeengoed lijkt te zijn wapen je dan met de kennis dat Allah swta de meest rechtvaardige is en in totale controle is. Hij geeft onrechtdoeners respijt, maar uiteindelijk ontkomen ze niet aan zijn straf. Hij zegt in surah Ibrahim om de boodschapper een hart onder de riem te steken tijdens de moeilijke tijden in Mekka:

En degenen die niet geloven zeiden tegen hun Boodschappers: “Wij zullen jullie zeker uit ons land verdrijven, tenzij jullie naar onze religie terugkeren.” Toen openbaarde hun Heer aan hen: “Wij zullen de onrechtvaardigen zeker vernietigen.

En de boodschappers deden een beroep op Allah swta, en iedere hoogmoedige en halsstarrige persoon faalde.

Houd jezelf dus ver van onrecht, doe het goede en wanneer geconfronteerd met onrecht, keur het af en zoek hulp bij de tedere, de welonderrichte en meest rechtvaardige.