Tijdens de ramadan hebben we ons verdiept in de Koran. Vele verzen herinnerden ons aan de vergevingsgezindheid van de Barmhartige en meest genadevolle. De boodschap die Allah swta voor ons heeft gaat echter verder, hoewel in deze maand van het goede nieuws de waarschuwing ver weg leek. Allah swta zegt:

Wie van hen het dichtst bij (hun Heer) zijn hopen op Zijn genade en vrezen Zijn bestraffing. Waarlijk, de “bestraffing van jullie Heer is iets om bang voor te zijn. 17:57

Natuurlijk denken we dan meteen aan de dag des oordeels, het moment waarop Allah swta iedereen opwekt en hun beloont dan wel bestraft voor alles wat zij tijdens hun leven hebben gedaan. Echter, ook voor die tijd is Allah swta in constante bemoeienis en waakt hij over zijn creatie. Zijn gezag wordt gekenmerkt door geduld en vrijgevigheid, maar zoals iedereen die kinderen heeft opgevoed weet, grenzen moeten gesteld en bewaakt worden om te voorkomen dat we onszelf onrecht aandoen. Of die grenzen bereikt worden hebben we zelf in de hand, Allah swta zegt:

Allah zal de goede omstandigheden van de mensen niet veranderen totdat zij hun eigen toestand veranderen. Maar als Allah een bestraffing voor de mensen wil, dan kan dat niet afgewend worden, en naast Hem zullen zij geen Beschermer vinden. (13:11)

We lazen in Koran over de eerdere volken die zich ophielden in prachtige steden. Ze waren rijk, machtig en waanden zich meester over hun lot. De steden stonden echter bol van zonden en hun inwoners zaaiden verderf op de aarde. Allah swta zegt:

Waarlijk, Wij hebben aan vele volkeren vόόr jou Boodschappers gestuurd. En Wij hebben hen met buitengewone armoede en met rampen getroffen, zodat zij in nederigheid moge geloven. En waarom zijn zij, toen Onze bestraffing hen bereikte, “niet nederig geworden? Maar hun harten werden verhard en Satan maakte dat wat zij deden, prachtig voor hen leek. 6:42,43

Tegenwoordig zijn er vele steden waar zondigheid en arrogantie hoogtij vieren, maar waar men er van overtuigd is dat ze juist voorvechter van het goede zijn. Prostitutie, sodomie, drugs, drank, buitenechtelijke relaties enz. worden gepresenteerd als vooruitgang en bevrijding. De gelovige ziet dit met lede ogen aan, want hij weet dat de Alles dominerende dit nooit zal tolereren, Hij zegt: 

En er is geen zondige stad of Wij zullen het vόόr de Dag der Opstanding vernietigen of het met een zware bestraffing straffen. Dit is geschreven in het Boek (17:58)

Ook in de islamitische wereld zijn er volken die verderf zaaien en in machtige steden wonen. Zij financieren het moorden van hun broeders in Jemen en Sudan en werken samen met de uitroeiers van hun broeders in Palestina. Regen is er een zeldzaam verschijnsel, maar voor de heer der werelden is juist deze bijzonderheid een manier om mensen tot hun positieven te laten komen, Hij zegt:

En wat voor rampen jullie ook treffen, dat is vanwege hetgeen jullie handen verdienden. En Hij vergeeft veel. 42:30

Natuurrampen zijn een constant verschijnsel op de aarde, en de wijze zal het altijd aangrijpen om te reflecteren, welke natuurlijke processen er ook aan ten grondslag liggen. Toen Medina in de tijd van Omar rah werd opgeschrikt door een aardbeving zei hij: Bij Allah, jullie zijn verandert. Als nog zo’n aardbeving onze stad treft verhuis ik bij jullie vandaan.

Hoewel recht geleiden dienen als bescherming voor volken, zijn ze toch geen ondoordringbaar schild. De boodschapper Mohammed saws kwam eens angstig bij Zainab binnen en vertelde dat er een gaatje in de muur die Gog en Magog weghouden was geslagen en dat hun komst tot veel ellende zou leiden. Zainab zei: Oh boodschapper, zullen we vernietigd worden terwijl er vrome gelovigen onder ons zijn? De boodschapper antwoordde: Jazeker, als het kwaad toeneemt. 

De boodschapper Mohammeds saws vertelde de immigranten: Er zullen testen onze gemeenschap raken en ik hoop dat deze jullie bespaard zullen blijven: Als immoraliteit openlijk wordt gedaan zullen nieuwe plagen en ziektes namelijk gemeengoed worden en als men elkaar bedriegt met gewichten en maten zal hongersnood en onderdrukking het gevolg zijn. Als de zakah niet betaald wordt zal er geen regen meer vallen en als jullie leiders de Koran niet als basis voor hun bewind nemen en de goedheid ervan in praktijk brengen, zal Allah swta er voor zorgen dat ze onderling in gevecht raken.

Wat is het dat Adam as naar de aarde dwong? Wat vernietigde de farao, het volk van Thamoed, Qarun en iedere andere tiran op de aarde? Het is één woord, ongehoorzaamheid. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid en de Koran is een constante waarschuwing. Bij het zien van de schijnbare onomkeerbaarheid van het morele verval om ons heen zakt de moet ons soms in de schoenen, maar wees blij en moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.