Vandaag ligt onze gemeenschap onder vuur. Letterlijk, van Mosul, Kerman, Sana tot Jeruzalem, overal zijn moslims slachtoffer van geweld en onderdrukking. De rest van de wereld staat erbij en kijkt ernaar. Het idee is vaak, het is altijd al chaos geweest in de Islamitische gebieden, het zijn nou eenmaal barbaren met een achterhaald geloof. Dit is echter verre van de waarheid, maar het treurige is, velen van ons kennen onze eigen geschiedenis niet. We hebben het beeld van onze ummah laten bepalen door onze vijanden en zijn er onszelf zelfs naar gaan gedragen. We willen er graag bij horen, maar realiseren ons niet dat we achter onze rug worden uitgelachen door de echte vijanden, degenen die plannen en plotten en samenspannen en een gewillig oor hebben in de grote machtscentra rond de wereld. Denken we dat de machthebbers in Londen, Washington of New York ons gaan helpen? Riep de Boodschapper Mohammed saws de hulp van de Perzen en Romeinen in? De publieke opinie is steeds meer aan onze kant, ieder redelijk mens ziet wat een onrecht ons aangedaan wordt en de sociale media geeft de mogelijkheid de moslims een menselijk gezicht te geven, in tegenstelling tot het beeld wat tot nu toe geschetst werd in films en tv. We winnen de harten van de mensen, maar heeft het al effect gehad op de machthebbers in Washington, Cairo en Ryad? Misschien worden ze onder druk gezet door hun volk en praten alsof het lot van de moslims hen ook aan het hart gaat, maar hun harten zijn dood. Allah swta waarschuwt:

Zie! Jullie zijn degenen die van hen houden, maar zij houden niet van jullie, en jullie geloven in het gehele Boek. En als zij jullie ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”. Maar als zij alleen zijn, bijten zij op hun vingertoppen in woede voor jullie. Zeg: “Sterf in jullie woede.” Zeker, Allah weet wat in de harten is.”We kunnen echter zielig en verongelijkt doen of zoeken naar het echte probleem. Allah swta zegt:  En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper en redetwist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt. En wees geduldig in elkaar helpen en ondersteunen. Weet dat Allah aan de kant van de geduldigen staat.

We moeten het probleem niet zoeken bij het gebrek aan islamitische staten, we moeten het zoeken bij het gebrek aan een Islamitische natie. Het fundament van deze natie is gelegd in het huis van Al-Arqam op een steenworp afstand van de Kaa’ba. Mannen en vrouwen als Bilal, Abu Ubaidah en Abdul Rahman bin Auf kwamen samen om kennis op te doen, om te bidden, en hoewel er van een staat pas sprake was na de emigratie naar Medina zijn dit toch de groten. Zij waren groter dan welke Abbasidische of Umayadische Kalief ook, regerend in tijden waarin de Mosilims ongenaakbaar waren, eeuwen heer en meester van de bekende wereld. Ondenkbaar was het dat de volgende hadith uit zou komen, maar hier zijn we dan. De boodschapper Mohammed saws zei: Het zal niet lang meer duren of andere landen zullen zich om ons heen verzamelen alsof ze een feestmaal hebben. Zullen we dan met zo weinig zijn, oh boodschapper van Allah? Nee, we zullen juist met veel zijn, maar we zijn verzwakt en Allah swta zal de eerbied uit het hart van jullie vijand halen en zwakheid in het hart van de Moslims stoppen. Wat is zwakheid oh boodschapper van Allah saws? De boodschapper Mohammed saws antwoordde: Liefde voor wereldse zaken en angst voor de dood. Allah swta is in totale controle, alles wat zich in de wereld en in ons leven afspeelt is neergeschreven. Een moslim geeft niet op als dingen hopeloos lijken. We hebben onze individuele verantwoordelijkheid en daaruit vloeit een krachtige natie voort. Als we echter in de moskee kijken tijdens fadjr of het avondgebed, geen natie te zien. Wie participeert er in riba? Geen Islamitische natie te zien. Wat gebeurd er in onze huizen en waar houden we ons mee bezig? Geen natie te zien. Op de kaart lijkt er een gebied Islamitisch te zijn, maar in werkelijkheid is hij niet bestaand. Maar wees blij, het is het donkerst voor de zon opkomt. Juist deze tijden creëren de beste gelovigen. Moge iedereen in deze moskee tot deze groep behoren. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.