Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op zijn profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en allen die zijn voorbeeld volgen.

Vandaag bespreekt de imam één van de vijf pilaren van de Islam, namelijk de zakaat. Het weggeven van geld werkt sowieso altijd louterend, zowel voor jezelf als voor de maatschappij als geheel. De profeet Mohammed saws zei: Niks maakt de Islam kapot als gierigheid. Het geven van sadaqa is moeilijk, we hebben hard voor het geld gewerkt en hebben allerlei dingen waar we het geld aan willen uitgeven. Daarbij willen we sparen of verteld de sjaitaan ons dat degenen aan wie we de aalmoezen moeten geven het niet verdienen. Allah swta zegt:

Neem van hun bezittingen een aalmoes waarmee jij hen zult reinigen en louteren en bid de salaat voor hen; jouw gebeden zijn een geruststelling voor hen en Allah is horend en wetend.

Weten zij dan niet dat Allah het is die het berouw van Zijn dienaren aanvaardt en de aalmoezen aanneemt en dat Allah de genadegever, de barmhartige is.

Zakaat verschilt van het geven van aalmoezen omdat het een echte verplichting is. Het geld, de 2,5% van onze bezittingen per jaar die we moeten afdragen, is niet van ons. Het is slechts aan ons gegeven door Allah swta zodat wij het aan de rechtmatige eigenaren, namelijk de armen, kunnen verstrekken. Het is dus een verplichting van de rijke tegenover de armen, het geld is niet van de rijke en als hij het weigert af te dragen is hij meteen een hypocriet. Daarbij waarschuwt de boodschapper Mohammed saws dat er geen zegeningen in je geld zit als er geen zakaat over afgedragen is. Het is dus een manier om je geld te reinigen. Dit heeft gevolgen voor de gehele maatschppij. De boodchapper Mohammed saws vertelde dat als het niet voor de kinderen, dieren en oude mensen was, Allah swta het niet zou laten regenen in gebieden waar de mensen weigerden de zakaat te betalen.

Na de dood van de profeet Mohammed saws waren er verschillende stammen die weigerden de zakaat af te dragen. Dit leidde tot de ridda oorlogen waarbij Abu Bakr srah legers naar deze gebieden stuurde om de kern van de religie, het is nu eenmaal een van de vijf zuilen, te beschermen en de eenheid van de ummah te bewaken. Er is ook een belangrijke economische reden waarom de zakaat zo effectief is. Allah swta zegt:

En zij die goud en zilver oppotten en geen bijdrage op Gods weg geven, verkondig een pijnlijke afstraffing voor hen. Op de dag dat zij in het vuur van de hel verhit zullen worden; dan zullen hun voorhoofden, hun zijden en hun ruggen verzengd worden. Dit is voor wat jullie voor jezelf opgepot hebben. Proeft dan wat jullie aan het oppotten waren

Als geld in omloop is kan het zijn functie van ruilmiddel vervullen en de armen zullen het veel sneller uitgeven, terwijl een rijke het misschien oppot. Dit is schadelijk voor het economische verkeer. Het betalen van de zakaat lucht enorm op. Het lijkt alsof er een last van je afgenomen wordt. Door de dwang wennen we ook aan het weggeven van geld en merken we dat het juist goed voor ons is. Het laat ons de zoetheid van vrijgevigheid proeven en redt ons van het vuur. Allah swta zegt:

En wie voor de eigen hebzucht behoed worden, zij zijn het die het welgaat

Moge Allah swta ons behoeden tegen onze eigen hebzucht.