Allah swta gebiedt de gelovigen rechtvaardig te zijn. Niks verheft een volk meer, dan een duidelijke beeld wat rechtvaardigheid inhoudt en de wil dit ook te implementeren. De Arabische maatschappij werd gekenmerkt door loyaliteit onder families en stammen en dit ging ten kosten van rechtvaardigheid, aangezien het leidde tot vriendjes politiek en het wegkijken of zelfs goedpraten van onrechtvaardig handelen door mensen uit de eigen groep. Dit was iets wat de boodschapper Mohammed saws al voor zijn profeetschap verdrietig had gemaakt en wat Allah swta ten strengste verbied, Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Wees standvastig met betrekking tot de rechtvaardigheid als getuigen van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, jullie ouders of jullie verwanten. Hetzij rijk of arm. Allah is beter dan beiden. Volg niet de begeerte opdat je niet onrechtvaardig zult zijn.

Het klinkt zo logisch en we voelen dat hier een enorm diepe betekenis vanuit gaat, maar het kan soms lastig blijken. Toch heeft het constante streven naar rechtvaardigheid de Islamitische gemeenschap in het verleden vaak onderscheiden van de niet-moslims en er voor gezorgd dat verzoening met vijanden altijd dichtbij was. Niet voor niks dat zoveel volken de Islam zouden omarmen, en dit alleen al moet ons als gelovigen sterken de wetten van Allah swta ter harte te nemen, Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Wees standvastigen voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet dat rechtvaardig te wezen. Wees rechtvaardig voor zowel vriend als vijand, want dat is het dichtst bij godsvrees. Vrees daarom Allah! Waarlijk, Allah weet wat jullie doen.

Was het niet de boodschapper Mohammed saws die verzoening bracht tussen de Joden en Arabieren toen hij in Medina aankwam en er voor zorgde dat ze in vrede konden samenleven? Was het niet de boodschapper Mohammed die na jaren van oorlog Mekka veroverde en zo rechtvaardig was dat iedereen zich bekeerde tot de Islam? Dit komt omdat de wetten van Allah swta in ieders hart een plekje hebben en door iedereen herkent worden. Een rein hart laat ons hunkeren naar rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling. Onrecht en armoede doet ons pijn en met onze middelen en onze acties zetten we ons in om het leed om ons heen te verminderen. Dit maakt ons een beter mens en het nastreven van hogere doelen maakt ons compleet. Allah swta zegt:

En besteedt voor Allah’s zaak en werp jezelf niet in de vernieling en verricht goede daden. Waarlijk, Allah heeft weldoeners lief.

Beste broeders en zusters, om ons heen zien we de kerstboodschappen waarin opgeroepen wordt tot vrede en liefdadigheid. Realiseer je dat ieder mens hunkert naar rechtvaardigheid en graag het beste met zijn medemens voor heeft. Als moslims beamen we dit, en de tekortkomingen in de manier waarop feestdagen om ons heen gevierd worden zien we als waarschuwing voor ons, want ook wij kunnen in dezelfde fouten vervallen. We zijn slechts dankbaar de waarheid te kennen en wensen dit ook voor onze buren. Deze zullen echter pas naar ons luisteren als we ook daadwerkelijk edel gedrag vertonen. Als goed voorbeeld zijn we de laatsten die slecht gedrag binnen onze gemeenschap tolereren en vergoelijken, Allah swta zegt:

Waarlijk, Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede. En Hij beveelt hulp aan de verwanten en verbiedt onzedelijkheden, het verwerpelijke en opstandigheid. Hij waarschuwt jullie, zodat jullie daar acht op slaan.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.