Alle lof en dank komt alllen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en allen die zijn voorbeeld volgen.

De godsdienst die via onze profeet Mohammed saws werd geopenbaard is perfect en rust op 5 pilaren, namelijk de shahada, het gebed, de zakat, het vasten en de pelgrimage naar Mekka. Nadat de gehele Koran geopenbaard was en de mensen doordrongen waren van de lessen van de boodschapper saws openbaarde Allah swta het volgende vers:

Heden heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, Mijn volledige genade aan jullie  bewezen en jullie goed genoeg bevonden de Islaam als godsdienst te hebben.

De metgezellen leefde de eerste pilaar, de shahada, constant. Zij geloofde slechts in één God en volgde de profeet Mohammed saws in alles. Hij was hen meer lief dan henzelf. Zij kwamen allemaal van ongeloof en moesten één voor één letterlijk de getuigenis afleggn. De profeet Mohammed saws zei hierover:

Degene die dit uit zijn hart zegt, zijn zonden zullen worden vergeven en hij zal zowel gelukkig worden op de aarde als in het hiernamaals.

Het leven van de shahada betekend dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen daden en er constant naar streeft het goede te doen. Als er iets niet goed ging zochten de metgezellen de reden hiervan als eerste bij henzelf, aangezien Allah swta zegt:

Het goede dat jou treft, dat komt van Allah en het slechte dat jou treft, dat komt van jezelf. Wij hebben jou als gezant tot de mensen gezonden. Allah is goed genoeg als getuige.

Wie de gezant gehoorzaamt, die gehoorzaamt Allah en wie zich afkeert? Wij hebben jou niet gezonden als iemand die over hen waakt.

Meteen werd er naar de boodschapper Mohammed gekeken wat ze moesten doen om het weer goed te maken.

Eén van de belangrijkste manieren om de band tussen de mens en zijn schepper te waarborgen en zich te reinigen vindt de moslim in het gebed, de 2e pilaar, die dagelijks terugkeert. Allah swta zegt: 

Neemt jullie toevlucht tot geduld en de salaat. Dat is veel, maar niet voor de gehoorzamen,die menen dat zij hun Heer ontmoeten en dat zij tot Hem terugkeren.

De profeet Mohammed saws leerde ons dat het gebed de ultieme manier is om met de moeilijkheden van het leven om te gaan, hij zei:

Op het moment dat ik moeilijkheden ondervind ga ik bidden, want dit brengt mij rust.

Een jaarlijks terugkerende mogelijkheid om onszelf en ons bezit te reinigen is de Zakat. Allah swta drukt ons op het hart dat, hoe moeilijk het ook lijkt, het geven van liefdadigheid veel oplevert, Hij zegt:

Zij die gierig zijn met wat Allah hun van Zijn goedgunstigheid gegeven heeft, moeten niet denken dat het goed voor hen is. Welnee, het is slecht voor hen; op de opstandingsdag zal dat waarmee zij gierig waren hen om de nek worden gehangen. Aan Allah behoort de erfenis toe van de hemelen en de aarde. Allah is welingelicht over wat jullie doen.

De 4e pilaar is gedurende het vasten

Gedurende het hele jaar kunnen we gebruik maken van de voordelen die de 4e pilaar, het vasten ons biedt. De boodschapper Mohammed saws vastte zelf namelijk iedere maandag en donderdag. Om de moslim echter te helpen stelt Allah swta het verplicht in de maand ramadan. Deze maand van geduld, waarin we onze zelfbeheersing kunnen vergroten en onze persoonlijkheid verbeteren is een essentieel onderdeel van ons geloof.

Eén keer in ons leven is er de hajj, de laatste pilaar. Een mogelijkheid om al onze zonden vergeven te krijgen en in contact te komen met moslims van over de hele wereld.

Zo heeft Allah swta ons houvast gegeven, een geloof dat rust op sterke pilaren die voor ieder van ons van nut zijn. Wees je bewust van de perfectie van je religie en probeer het de centrale plaats in je leven te geven die het verdiend.

Oh jullie die geloven! Wie zich aan Allah vasthoudt die wordt naar een juiste weg geleid, dus vrees Allah zoals het Hem toekomt en zorg ervoor dat jullie sterven als mensen die zich aan Hem hebben overgegeven.