Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door enorme technologische vooruitgang en ongekende mogelijkheden. De gelovige ziet echter ook met lede ogen dat onrecht hand over hand lijkt toe te nemen. Er is sprake van enorme inkomensongelijkheid, onderdrukking en de zondigheid schreeuwt ons van ieder billboard, tv-scherm en geluidsbox toe. Hoewel de ongelovige zich vrij waant en de dictator geloofd dat technologische vooruitgang hem de mogelijkheid zal geven ongestraft zijn macht uit te blijven breiden, is het voor de gelovige een teken dat hij nog waakzamer moet zijn. Hij weet dat Allah swta geduldig is, maar ook rechtvaardig. De profeet Mohammed saws zei: Zeker, Allah swta geeft de onderdrukker tijd, maar als hij hem eenmaal grijpt, laat hij hem niet ontsnappen. Maar de mensen kunnen niet als excuus gebruiken dat de zondigheid hen opgedrongen werd. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en draagt bij aan moreel verval, Allah swta zegt: 

Zo is de ingreep van jullie Heer, wanneer Hij de steden grijpt als zij zondigen. Waarlijk, Zijn greep is pijnlijk en heftig.

Het collectief straffen is nodig om zondigheid uit te roeien, zodat het gezwel niet verder groeit, maar kan ook dienen om de mensen wakker te schudden. Allah swta zegt:

En wat voor rampen jullie ook treffen, dat is vanwege hetgeen jullie handen verdienden. En Hij vergeeft veel

Hoeveel welvaart de zondaar ook vergaart, hoeveel nageslacht hij krijgt, hoe grote huizen hij ook bouwt en wat voor mooie auto hij ook rijdt, hij zal zich alleen voelen. Er mist een stuk, een stuk voldoening die alleen mogelijk is voor mensen die een rein hart hebben en zich constant bewust zijn van hun schepper. Allah swta zegt:

Maar iedereen die zich van Mijn Overdenking afkeert: waarlijk, zijn leven zal benauwd zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.

Het begaan van zonden leidt namelijk tot meer zonden. Het wordt moeilijker voor hen om kennis te vergaren, waardoor licht moeilijker het hart kan bereiken. De wilskracht van de zondaar wordt zwakker en het wordt steeds lastiger om om vergeving te vragen. De zondigheid begint hem te omhullen en het hart wordt steeds zwarter en zwarter. Alle schaamte valt weg en hij maakt zich geen zorgen meer of anderen getuigen zijn van zijn zonden. De sjaitaan zal hem influisteren dat hij zich ontworsteld heeft aan de juk van de religie en vrij is. De profeet Mohammed saws zei:

Een gelovige ziet een zonde als een berg die boven zijn hoofd zweeft en ieder moment kan vallen, terwijl een zondaar zijn zonden als vliegen ziet die hij met de zwaai van zijn hand van zijn neus afjaagt.

Een man hoorde dat de profeet Mohammed saws had gezegd dat Allah swta zondaars dingen onthield, maar hij had een prachtige vrouw, mooie kinderen, veel geld en land en was zeer succesvol. Hem werd dus schijnbaar niks onthouden door Allah swta, want hij deed nooit goede daden en beging veel zonden. Een gelovige vroeg hem: Geniet je van je gebeden? Doe je vaak smeekbedes? Nee? Allah swta ontneemt je de zoetheid van rechtstreekse communicatie met Hem, hoe kan je dan zeggen dat er niks van je weggehouden wordt.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.