Eén van de belangrijkste opdrachten die Allah swta aan de gelovige meegeeft is het nemen van verantwoordelijkheid. Deze opdracht geldt voor het individu, de groep en de gehele Islamitische gemeenschap. Als we deze opdracht serieus nemen zal Allah swta ons zegenen met een gelukkig leven en uiteindelijk een plek in het paradijs. Dit betekent dat de gelovige geen afwachtende houding aanneemt, maar zelf het heft in handen neemt. Gesterkt door de kennis dat ook onze broeders en zusters het beste met de gemeenschap voor hebben en Allah swta met de recht geleiden is, zorgen we voor sterke sociale cohesie en een positieve mindset. Het begint met onze verantwoordelijkheid naar onze heer en hier komen al onze verder verantwoordelijkheden uit voort. De boodschapper Mohammed saws zei:

Iedereen van jullie is als een herder, verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider van een volk is bewindsvoerder en verantwoordelijk voor zijn onderdanen. Een man is het hoofd van zijn familie en verantwoordelijk voor ze. De vrouw is de hoofdverantwoordelijke in de familie en runt het huis en heeft de zorg voor de kinderen. De knecht is verantwoordelijk voor de eigendommen van zijn meester. Jullie zien, iedereen van ons is een herder, verantwoordelijk voor zijn kudde.

We zijn ons bewust dat we onze verantwoordelijkheden niet moeten veronachtzamen, want op de dag des oordeels zijn we alleen en zullen WIJ ter verantwoording worden geroepen. Allah swta zegt:

Bij jouw Heer, Wij zullen hen allen zeker tot de verantwoording roepen. Voor alles wat zij gedaan hebben.

Niemand ontkomt hieraan. Een extra stimulans, en wat draagt Allah swta ons op? Doe het beste voor jezelf en voor de wereld om je heen. Wat een mooie opdracht van de geweldige, de alwijze. Hij zegt:

Er is niemand in de hemelen of op aarde die niet als dienaar tot de Barmhartige zal komen. Waarlijk, Hij kent ieder van hen en heeft hen allen precies geteld. En ieder van hen zal op de Dag der Opstanding alleen tot Hem komen.

Het ons onttrekken aan onze verantwoordelijkheid leidt slechts tot verderf, zoals ook de Moslims merkten tijdens de verloren slag om Uhud. De mensen waren verbaasd, Allah swta en hun boodschapper waren toch met hen? Maar een groep verliet hun posten, terwijl hen was opgedragen te blijven. Allah swta benadrukt dat het nemen van je verantwoordelijkheid betekent dat de bevelen van de boodschapper Mohammed saws opgevolgd dienen te worden. Allah swta zegt:

Waarom zijn jullie verrast? Als een enkele ramp jullie treft, terwijl jullie vijanden met een dubbele ramp werden getroffen, zeggen jullie: “Waar vandaan kwam dit tot ons?” Zeg: “Het komt van jullie zelf.” En Allah heeft macht over alle zaken.

Broeders en zusters, verantwoordelijkheid is een juridische en morele verplichting voor ons. Iedereen zal de verplichtingen die hem opgelegd zijn op de juiste manier moeten vervullen en moeten zorgen dat hij nooit iemand benadeeld. Om te voorkomen dat we collectief falen zullen de sterke mannen en vrouwen zich op moeten werpen als hoeders. De man zal voor zijn kinderen moeten zorgen, de echtgenoot voor zijn vrouw, de kinderen zorgen voor hun ouders en iedereen heeft de verantwoordelijkheid de Islam te preserveren. Zo houden we de broederschap in stand en beschermen we de bron van ons geluk en onze veiligheid, namelijk de Islam. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.