In de naam van God, de meest barmhartige, de meest genadevolle.

De imam legt vandaag uit hoe dankbaar we moeten zijn Moslim te zijn. Wat een eer het is rechtstreeks dingen aan de allerhoogste, de schepper van de hemelen en aarde, Allah swta te mogen vragen. Dat we ons realiseren dat Allah swta degene is die geeft en die wegneemt, die ons verhoogd of verlaagd. Hij is degene waartoe we ons als eerste dienen te wenden als we hulp nodig hebben. We vallen de mensen om ons heen niet lastig met onze problemen, we wenden ons tot God en hij zorgt ervoor dat de hulp van de mensen om ons heen als vanzelf naar ons toe komt, zonder dat we gezichtsverlies lijden of andere mensen in verlegenheid brengen.

Een moslim draagt beproevingen geduldig, want hij weet dat zijn heer barmhartig is en hier een reden voor heeft. Hij kent vers 142 uit Ali Imran waarin Allah swta zegt:

Of denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnentreden zonder dat Allah aantoont wie van jullie strijden en wie van jullie de geduldigen zijn?

Allah swta smeedt een gemeenschap waarop we trots kunnen zijn. Wij zijn degenen die altijd de gevonden portemonnee ongeschonden terugbrengen. Wij zijn degenen die als eerste klaarstaan voor de oudere buurvrouw. Wij zijn degene die als eerste te hulp schieten als iemand onrecht aangedaan wordt. Allah swta zegt:

Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah.

Dat is wat ons de meest edele gemeenschap maakt, we verbieden het slechte en bevelen het goede en geloven in de almachtige, de meest genadevolle. Het is echter niet vanzelfsprekend dat als je als moslim geboren bent, je voor de rest van je leven veilig bent. Om tot de beste gemeenschap te mogen behoren moet je je ook het beste gedragen. Eerdere volkeren hadden ook de boodschap ontvangen, maar ze veronachtzaamde hem, ondanks dat ze vonden dat ze prima bezig waren. Het vers gaat namelijk als volgt verder:

En als de lieden van het Boek hadden geloofd, dan was dit beter voor hen geweest. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen.

Ook ons kan dit lot ten deel vallen. Wij zijn niet trots op onze gemeenschap omdat er een paar goed kunnen voetballen of omdat we mooie gebouwen hebben neergezet. We zijn trots op onze bescheidenheid, ons inlevingsvermogen en onze vrijgevigheid. We hebben altijd de beste bedoelingen, tijdens ons werk, thuis en met de rest van onze sociale omgeving. Onze intentie is ten alle tijden zuiver en ons hart wordt vervuld van liefde als we denken aan de beste der creatie, degene die zoveel voor ons gedaan heeft, wiens voorbeeld tot in de eeuwigheid door Allah swta gepreserveerd is, onze geliefde boodschapper Mohammed saws. Constant bedenken we: “wat zou Hij, saws, in deze situatie doen?”

Beste broeders en zusters, onze gemeenschap ligt onder vuur. Het lijkt soms alsof we aan de verliezende hand zijn. Ongeloof, decadentie en obsceniteit nemen om ons heen toe, en de mensen lijken ervan te genieten. Op zo’n moment is het juist zaak er een schepje boven op te doen om ook voor deze mensen, met hulp van Allah swta, een licht in de duisternis te zijn. Allah swta zegt:

En verzwak dus niet en treur niet. Jullie zijn de hoogsten als jullie gelovigen zijn.

En wie wil er nou niet bij de hoogsten horen?