Er is geen zegen groter dan de mogelijkheid voor de gelovigen om constant vergeving te kunnen vragen. Onmacht maakt zich van ons meester als we teleurgesteld terugdenken aan alle domme dingen die we hebben gedaan. Allah swta wil echter niet dat we bij de pakken gaan neer zitten en juist kracht putten uit onze onbezonnen acties. Allah swta zegt: 

O jullie die geloven, keer jullie in oprecht berouw tot Allah, hopelijk zal jullie Heer jullie zonden kwijtschelden, en jullie verwijzen naar tuinen waar rivieren onderdoor stromen op de Dag waarop Allah de Profeet en degenen die met hem geloven niet zal vernederen. Hun licht straalt vόόr hen en rechts van hen. Zij zeggen: “Onze Heer! Vervolmaak ons licht voor ons en geef ons vergiffenis. Waarlijk, U bent tot alle dingen in staat.”

Allah swta roept ons op de slechte daden die we begingen achter ons te laten, oprecht berouw te tonen en in de voetstappen van de profeet Mohammed saws te treden. Op die manier zullen we als Allah swta het wil rust en vrede vinden en onze plek in het paradijs veilig stellen. Ons berouw wordt pas geaccepteerd als we ook echt oprecht de intentie maken deze zonden niet meer te begaan. We willen een nieuwe weg inslaan, we schamen ons voor onze acties en zijn ons bewust dat het ons niks wijzer heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan rente. Hoe verleidelijk is het om gebruik te maken van de lage rentestand, wie is er geen dief van zijn portemonnee als hij geen hypotheek heeft genomen de afgelopen tijd. Toch zal het angst blijven inboezemen iedere keer als we met de duidelijke verzen van onze schepper geconfronteerd worden. Hoewel Allah swta zo ver gaat de oorlog te verklaren aan degenen die profiteren van rente, laat Hij ook de deur open voor berouw, Hij zegt:  

O, jullie die geloven. Vrees Allah en geef op wat er van rente overblijft, als jullie ware gelovigen zijn! En als jullie dat niet doen, hoedt jullie dan voor de aankondiging van oorlog van Allah en Zijn boodschapper, maar als jullie berouw hebben, zullen jullie je geldelijke som behouden. Handel niet onrechtmatig en jullie zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

Voor wie oprecht berouw toont is geen zonde te groot, mits hij aan de volgende voorwaarden voldoet. Je zal eerst moeten toegeven dat hetgeen wat je gedaan hebt niet goed was en oprecht spijt hebben. Daarna zal je de intentie moeten maken deze actie niet meer te herhalen en als laatste zul je berouw moeten tonen naar je Schepper. De boodschapper Mohammed saws zei: Degene die zich afkeert van zijn zonde en er niet naar teruggaat, hij als iemand die geen zonde heeft begaan.

Echter, bij degenen bij wie arrogantie in hun hart sluipt wordt het toegeven van fouten en het vragen om vergeving steeds moeilijker. Hij roept veel ellende af over zichzelf en zijn omgeving, Allah swta zegt:

Maar iedereen die zich van Mijn Overdenking afkeert: waarlijk, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.

Degenen die zich bewust zijn van de bestraffing van het vuur vragen met angst en beven hun Heer hen ver te houden van ongeloof en hen de kracht te schenken constant vergeving te vragen. Hierdoor vind de gelovige rust en een barmhartige en tedere God die het beste met zijn dienaren voor heeft en verheugd is als zei tot inkeer komen na gedwaald te hebben. Constant zet hij de deuren van vergiffenis open voor de gehele mensheid, totdat de dag des oordeels begint. De boodschapper Mohammed saws zei: Zeker, Allah de almachtige strekt ‘s nachts zijn armen uit om het berouw van degenen te accepteren die overdag zonden hebben begaan, en hij strekt overdag zijn armen uit om het berouw te accepteren voor degenen die ’s nachts zonden hebben begaan, totdat de dag komt dat de zon in het westen opkomt. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.