De imam spreekt vandaag over het gevaar je te hechten aan deze wereld. De grootste en meest edele daden die onze voorgangers deden, werden mogelijk gemaakt door het besef dat het verblijf in deze wereld slechts van korte duur is en dat het echte leven pas na de dood plaatsvindt. De profeet Mohammed saws zei: Er is geen echt leven behalve het leven na de dood. Dit is de basis van ons geloof, maar dringt het goed genoeg tot ons door? Zijn we ons ‘s ochtends bewust dat we de avond wel eens niet zouden kunnen redden? Realiseren we ons dat het geld, de huizen, de auto’s wel eens een straf zou kunnen zijn, in plaats van een zegen. Allah swta spreekt over het Joodse volk dat zich liet afleiden door wereldse zaken en hierdoor zichzelf in problemen brachten, nadat zij de beste onder de volken waren geweest, hij zegt:

Daarna zijn jullie degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie eigen volk uit jullie woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, behalve schande in het leven van deze wereld en op de Dag der Opstanding zullen zij de zwaarste bestraffing toegewezen krijgen. En Allah is niet onachtzaam van wat jullie doen. Zij zijn degenen die het Hiernamaals voor het aardse leven hebben verruild. Hun bestraffing zal niet verlicht worden, noch zullen zij geholpen worden.

Dit is aan ons geopenbaard opdat we hiervan kunnen leren, maar wat zien we in onze eigen gemeenschap? Deze Joodse gemeenschap had dezelfde verleidingen als waar onze ummah en iedere mens aan blootgesteld wordt. Ook hun vijand was dezelfde, Iblis, die vanaf de dag dat Adam geschapen werd bezwoer de mensheid van het rechte pad af te brengen. Iblis zegt in de Koran:

“O mijn Heer! Geef mij uitstel tot de dag dat de doden worden opgewekt.” En Omdat U mij hebt laten dwalen zal ik voor hen verfraaien wat op de aarde is en zal ik ze allen misleiden. Behalve Uw uitverkorenen, de oprechte dienaren onder hen.”

Dit dienen we niet lichtvaardig te nemen. Het Joodse volk was het meest oprechte en godvrezende volk op de aarde en alsnog wist iblis hen van het rechte pad af te halen. Allah swta liet hen en ons gelukkig niet alleen. Vele profeten werden gezonden waaronder de laatste profeet Mohammed saws. De profeet Mohammed saws heeft gelukkig vele adviezen gegeven hoe we ons kunnen beschermen en bij de oprechte dienaren kunnen horen, hij zei: Neem afstand van deze wereld en Allah swta zal van je houden, neem afstand van de spullen van andere mensen en de mensen zullen van jou houden.

De profeet Mohammed saws waarschuwde dat na je begrafenis je bezittingen en familie weer naar huis gaan, maar je blijft achter met je goede en slechte daden, wachtend op de dag des oordeels. Allah swta zegt:

En waarlijk, jullie komen één voor één tot Ons, zoals Wij jullie de eerste keer hebben geschapen. En jullie hebben al hetgeen waarvan Wij jullie voorzien hebben, achtergelaten.

Het houden van deze wereld kan leiden tot lust, schenden van andermans rechten, het negeren van Allahs geboden en het vergeten van het hiernamaals. Allah swta roept ons op gematigd te zijn. We moeten ons realiseren dat deze wereld een manier is om het paradijs te bereiken. Als een persoon slechts van deze wereld neemt wat hij nodig heeft om het paradijs te bereiken, de wereld zal worden als een akker waarop hij zaait voor de toekomst. Maar als we het alleen zien als een plek om onze behoeften te bevredigen, zal het een plaats van vernietiging blijken. Moge Allah swta ons beschermen tegen het hellevuur en ons tevreden laten zijn met weinig.