Vele eeuwen bestuderen de meest briljante geesten het boek der wijsheid, zich verbazend over zijn diepgang en steeds meer overtuigd rakend van de wezenlijkheid van de boodschap. Bij verder onderzoek naar de boodschapper Mohammed saws aan wie dit boek geopenbaard werd, wordt verder duidelijk dat onderzoek naar het boek en het voorbeeld van de boodschapper Mohammed saws een solide en onuitputtelijke basis vormt voor een succesvolle beschaving. Niet voor niks waren de Moslims bijna 1000 jaar onovertroffen in macht, beschaving en kennis. De leergierigheid die aan dit succes ten grondslag lag is ons opgedragen en geldt nog steeds. De boodschapper Mohammed saws zei: ‘Het zoeken van kennis is een verplichting voor iedere moslim.’

Natuurlijk spreken we hier ook over algebra, scheikunde en sterrenkunde, maar zonder moreel kompas en een duidelijk beeld van de plaats van de gelovige in de schepping, kan kennis leiden tot arrogantie en domheid. De boodschapper Mohammed saws zei: “Voor wie God het goede wil, Hij geeft hem inzicht in de religie.” Het uiteindelijke doel van de gelovigen in deze wereld is God te dienen, de meest barmhartige en verhevene, en hierdoor het paradijs te verdienen. Als dit tot de persoon is doorgedrongen wordt de verworven kennis wezenlijk. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen. En Allah is Zich welbewust van wat jullie doen.

De Islamitische bronnen zijn een zee van kennis waarvan de uiteinden onbereikbaar lijken. Dit alleen al maakt de geleerde nederig, omdat hij zich realiseert dat zelfs een heel leven van kennis opdoen niet genoeg zal zijn om de volledige wijsheid van de schepper te omvatten, hoe slim hij ook is. Dit is echter geen teleurstelling, want het vergaren van kennis is een doel op zich. De boodschapper Mohammed zei: ‘Hij die een pad betreedt op zoek naar kennis, zal God het pad naar het Paradijs voor hem gemakkelijk maken. Hij wordt zich bewust dat het God is die hem geschapen heeft en dat het zonder de hem geschonken intelligentie, gezichtsvermogen of zijn gehoor hij sowieso niks had kunnen bereiken. Allah swta zegt:

En Allah heeft jullie voortgebracht uit de baarmoeders van jullie moeders terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft jullie het gehoor, en het zien en harten gegeven zodat jullie Hem kunnen danken.

Het is echter niet de bedoeling dat de geleerde zich opsluit en alleen maar zelf de kennis tot zich neemt. Zijn belangrijkste taak is het onderwijzen van de mensen om hem heen. De profeet Mohammed saws zei:

De geleerde heeft een streepje voor op de gelovige. Welzeker, God, de engelen en alles wat op de wereld woont, zelfs de mier en de vissen, zullen zegeningen toewensen aan degenen die het goede aan de mensen onderwijzen.

Voor de meesten onder ons is het niet mogelijk zich de hele dag bezig te houden met het vergaren van kennis, maar dat betekent niet dat we niet de verantwoordelijkheid hebben onze schaarse tijd in te zetten om nuttige kennis op te doen. In de huidige maatschappij is het makkelijk je te laten afleiden en allerlei triviale en nutteloze kennis op te doen. Hoeveel weten we van het priveleven van de zogenaamde sterren, terwijl de daden van de metgezellen ons onbekend zijn. De boodschapper saws leerde ons de volgende smeekbede: Oh heer, bescherm ons tegen nutteloze informatie!

Het vergaren van kennis zal kan ons zelfs na onze dood ten goede komen, dus reden genoeg om ons extra te inspannen. De boodschapper Mohammed saws zei: Als de zoon van Adam sterft, wordt zijn werk afgesneden, behalve drie zaken: voortdurende leifdadigheid, kennis die hij overgebracht heeft en een rechtschapen kind dat voor hem bidt. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.