De openbaring van het heilige boek begon in de maand Ramadan. De boodschapper Mohammed saws trok zich regelmatig terug in een grot op de berg Hira, en in deze maand bezocht de engel Gabriel de profeet Mohammed saws voor het eerst en werden de eerste verzen neergezonden. In de volgende 23 jaar zou de koran beetje bij beetje worden geopenbaard. De metgezellen waren enorm gebrand op het onthouden en in praktijk brengen van de verzen en waren zich ook bewust van de context waarin de verzen waren neergezonden. Allah swta heeft er echter voor gezorgd dat het belangrijkste boek op aarde voor iedereen toegankelijk is. Hoe geleerd je ook bent of als je net begint met het bestuderen, de Koran spreekt iedereen aan en wordt niet voor niks beschouwd als het grootste wonder van de islam. Allah swta zegt:

En voorzeker, Wij hebben de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die het zal onthouden? (54:17)

Het in de praktijk brengen van het boek, het leven van de koran is de belangrijkste opdracht aan de gelovige. Met het volgen van de sunnah van de profeet Mohammed saws doen we dat eigenlijk ook. Aisha werd eens gevraagd het karakter van de boodschapper Mohammed saws te omschrijven. Ze vroeg of de vrager de koran niet had gelezen en reciteerde:  En waarlijk, oh Mohammed, jij beschikt over een hoogstaand karakter. Ze voegde eraan toe dat het karakter van de boodschapper saws de Koran was.

Wat heeft dit voor implicaties voor onze relatie met het heilige schrift? De recitatie van iedere letter levert al zegeningen op en ook als we niet vloeiend reciteren zijn er grote beloningen te verdienen. Op het moment dat we de koran echt als leidraad willen nemen, zullen we de teksten echter ook moeten begrijpen. Velen van ons zijn de Arabische taal niet geheel machtig. We spreken dialecten of de taal van het land waar we wonen en hebben de sunnah van de boodschapper Mohammed saws veronachtzaamd, namelijk het leren en spreken van foshah, de taal van de Koran en de Islamitische geschriften. Natuurlijk moeten we alles op alles zetten om goed Arabisch te leren, weer te zorgen dat Arabisch het Engels als lingua franca vervangt in de onderlinge communicatie van onze kleurrijke en diverse gemeenschap. Allah swta zegt:

En tot Zijn Tekenen behoren de schepping van de hemelen en de aarde, en het verschil in jullie talen en kleuren. Waarlijk, daarin zijn zeker Tekenen voor mensen met kennis. 30:23

Hoewel vertalingen van het heilige schrift, tafsir of bijvoorbeeld de hadith een deel van de rijkheid en diepgang verloren doet gaan, is het alsnog aan te raden je kennis op deze manier te vergroten en geen genoegen te nemen met mooie recitatie zonder dat je je bewust bent van de betekenis. Kom bij elkaar in de moskee, reciteer samen en doorgrond de wijsheden die in het heilige schrift besloten liggen. De boodschapper Mohammed saws zei: Altijd als er een groep mensen in het huis van Allah samenkomt, de koran reciterend en zijn betekenis overdenkend, zal rust over hen neerdalen. Ze zijn begenadigd, er zullen zich engelen bij hen bevinden en Allah swta zal hun namen noemen bij degenen die zich om Hem heen bevinden.

Onze kinderen groeien op in een land waar het niet vanzelfsprekend is dat ze Arabisch leren, terwijl juist op jonge leeftijd het leren van een taal en het onthouden van teksten makkelijk is. Breng ze de liefde voor de Koran en het foshah bij en leer hen over de relatie die de boodschapper Mohammed saws en de metgezellen hiermee hadden. Vergeet niet dat voor ouders die op de juiste manier hun kinderen stimuleren de koran te memoriseren en kennis op te doen een grote beloning wacht. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.