Alle lof en dank komt alleen Allah toe en zegeningen op de profeet Mohammed saws, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die zijn voorbeeld volgt.

De eerdere profeten waren gezonden tot een specifiek volk. Allah swta zegt bijvoorbeeld in surah Nuh:

Wij hebben Noeh naar zijn volk gezonden: “Waarschuw jouw volk voordat een pijnlijke bestraffing tot hen komt.” Hij zei: “Mijn volk! Ik ben voor jullie een duidelijke waarschuwer.

Ook bijvoorbeeld Mozes, Jonah en Shu’aib werden naar hun eigen volk gestuurd. Hoewel ook Jezus, de zoon van Maria slechts naar de Israelieten werd gezonden, verkondigt hij al wel de komst van de laatste boodschapper. Allah swta zegt in surah saff:

Toen ‘Isa, de zoon van Marjam zei: “O Israëlieten, ik ben de gezant van Allah. Ik ben bij jullie om te bevestigen wat er van de Taura voor mijn tijd al was en om het goede nieuws te verkondigen van een gezant die na mij zal komen en van wie de naam Ahmad zal zijn.” Maar toen hij met de duidelijke bewijzen tot hen kwam zeiden zij: “Dit is duidelijk toverij.”

Bijna alle boodschappers hadden grote moeite hun eigen volk te overtuigen, laat staan wat voor een taak er rustte op de schouders van onze geliefde profeet Mohammed saws. Hem werd opgedragen de leefregels duidelijk te maken voor de gehele mensheid tot het einde der tijden. Dit maakt hem uniek onder de profeten, maar hij weigerde zichzelf een hogere status dan de andere profeten toe te kennen. Hij zei:

Maak de ene profeet niet beter dan de andere.

Toen de verzen over de profeet Jonas geopenbaard werden waaruit blijkt dat jonas het op dreigt te geven, waarschuwt de boodschapper Mohammed saws zijn volgelingen:

Wie zegt dat ik beter ben dan Jonas heeft een leugen verkondigt.

Toch is er onderscheid tussen de verschillende boodschappers, ieder heeft zijn unieke karakteristieken. De profeet Mohammed saws zei:

Aan mij is hetzelfde gegeven als andere profeten, maar ik kreeg er wahy bij.

Deze wahy was het rechtstreeks openbaren van de versen van de Koran. Aangezien dit de leidraad zou vormen voor alle volken en mensen die vanaf die tijd zouden leven, plantte Allah swta het als het ware rechtstreeks in het hoofd van onze boodschapper Mohammed saws. Dit boek en zijn voorbeeldige gedrag zou de mensheid de kans geven een perfecte gemeenschap op te bouwen. Implementatie van de regels omtrent gedrag en aanbidding zouden leiden tot vrede op aarde, een einde aan oorlogen maken en ruzie en problemen uitbannen. De boodschapper Mohammed hoopte met heel zijn hart dat zoveel mogelijk mensen hem zouden volgen, niet omdat hij daar beter van werd of om zijn ego te strelen, maar omdat hij een in en in goed persoon was die het beste met de gehele mens voor had.

Hoe verdrietig zou hij zijn als hij de huidige staat van de ummah zou zien. Worden wij gezien als de brengers van vrede en degenen die het beste gedrag op de aarde vertonen, waardoor zijn boodschap makkelijker onder de gehele mensheid verspreid wordt? Moge Allah swta ons vergeven en ons inzicht vergroten.