Een belangrijke reden waarom de Islam zo goed gepreserveerd is gebleven en de meerderheid van de Islamitische gemeenschap op één lijn zit wat betreft het belijden van ons geloof, zijn de duidelijke adviezen van Allah swta in Koran hoe om te gaan met meningsverschillen over het geloof. Allah swta zegt:

Vrees Allah en het is Allah Die jullie onderwijst. En Allah is de Kenner van alle zaken.

Allah swta refereert in zijn boek ook aan de boodschapper Mohammed saws, en drukt ons op het hart dat er niemand dan de profeet Mohammed saws is die meer inzicht in het geloof heeft, Hij zegt: 

Dit is een Boek, waarvan de verzen onherroepelijk zijn gemaakt en dan nauwkeurig worden uitgelegd door de Ene, Die Alwijs en Welbekend is met jullie zaken. Opdat jullie slechts Allah aanbidden. Waarlijk, Mohammed saws is voor jullie een waarschuwer en een brenger van goed nieuws.

Zo heeft Allah swta ons gezegend met rechtstreekse toegang tot de bron van juiste kennis. Dit zou twijfel op afstand moeten houden, maar in de praktijk blijkt de sjaitaan toch nog wel eens in staat te zijn mensen op het verkeerde spoor te brengen. Ondanks dat Allah swta het geloof geperfectioneerd heeft, kunnen er misvattingen ontstaan die op hun beurt leiden tot twijfel en uiteindelijk tot verleiding. De metgezellen en grote geleerden hebben er alles aan gedaan te voorkomen dat mensen afdwaalden door constant kennis op te doen en in dialoog te blijven. Uiteindelijk kunnen verkeerde ideeen pas echt uitgebannen worden als mensen overtuigd worden met redelijke argumenten en ze hierdoor zelf hun fouten inzien. Allah swta zegt:  

En Wij hebben aan de boodschapper een herinnering en een advies neergezonden, om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

Soms is het gemakzucht, het kiezen van de weg van de minste weerstand. Soms is het juist het hebben van te strenge opvattingen waardoor mensen verdeeld kunnen raken en hardvochtigheid of overdreven gedrag op de loer ligt. Niet voor niks raadde de profeet Mohammed saws altijd de middenweg aan. Redelijkheid en billijkheid staan centraal in de Islam. Soms is het ook de wil om macht uit te oefenen of de ego van een persoon die zichzelf als meer ziet dan slechts een geleerde die zelf geen invloed mag hebben op de basis van het geloof. Allah swta waarschuwt degenen die anderen van het rechte pad af dreigen te houden:

En zeker, velen leiden anderen op een dwaalspoor door hun eigen wens en door gebrek aan kennis. Zeker, jullie Heer kent de overtreders het beste.

De metgezellen kregen al met dit soort personen te maken, en veel gelovigen bleken vatbaar voor misconcepties. Kennis is echter de rots waar de vele golven van misvattingen op stuk zullen slaan. Allah swta heeft de wereld echter gezegend met kennis en belooft de oprechten te beschermen tegen misleiding, Hij zegt:

En ware het niet vanwege de Gunst van Allah en Zijn Genade voor jou, dan had een deel van hen zeker het besluit genomen om jou te misleiden, maar zij misleiden niemand behalve zichzelf en zij kunnen jullie niet het minste kwaad doen. Allah heeft aan jullie het Boek en de Wijsheid gestuurd en onderwees jou wat jij niet wist. En de gunst van Allah is altijd groot voor jou.

Doe kennis op en wees redelijk in discussies met iedereen om je heen. Een rein hart en zuivere intentie wordt door iedereen erkent en maakt harten om je heen zacht. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.